Vua Sàn Gỗ là hệ thống bán lẻ sàn gỗ chính hãng uy tín hàng đầu Việt Nam, cam kết không bán sàn gỗ kém chất lượng.

TẦM NHÌN

Trở thành nhà bán lẻ sàn gỗ hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng uy tín số 1 trong ngành sàn gỗ.

SỨ MỆNH

Vua Sàn Gỗ ra đời nhằm cung cấp từ A đến Z các sản phẩm sàn gỗ, xây dựng hệ sinh thái online giúp cho việc mua sắm dễ dàng và hạnh phúc hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

Nguyên tắc kim cương:

Hành động ngay thẳng chính trực, thành thật với mọi người, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và thực hiện đúng những điều đã cam kết. Không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, luôn đặt mình vào địa vị của người khác và đối xử trên sự mong đợi của họ.

Đối với khách hàng:

Thấm nhuần tư tưởng coi Khách hàng là ân nhân – nên không bao giờ tiếc thời gian, công sức để thỏa mãn khách hàng, luôn lấy khách hàng làm trung tâm và là động lực phát triển; đồng thời tạo ra những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, vượt trên mong đợi của khách hàng.

Đối với bản thân:

Tận tâm và Chuyên nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn đã được thiết lập, các quy chế, chính sách, quy định của công ty và hành động một cách đạo đức. Không bao giờ được thoả mãn với bản thân mà phải luôn tiến về phía trước, đặt mục tiêu cao hơn, đưa ra ý tưởng sáng tạo mới, làm mọi việc nhanh hơn, tốt hơn, bằng hết khả năng của mình để ngày hôm nay luôn tốt hơn hôm qua.

Đối với đồng nghiệp:

Tôn trọng, quan tâm tới từng cá nhân và đào tạo con người cho kế thừa để phát triển; Tạo cho mọi người cơ hội, quyền hạn, lợi ích tương ứng với năng lực, để họ phát triển, thành công cùng công ty; Triệt để sự nhất quán và quan tâm đến những điều nhỏ nhất.

NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ: 1P, 2F, 3M, 4C, 5S, 6W3H

1P (TOP POSITION): Mục tiêu phải dẫn đầu trong các lĩnh vực tham gia 2F (FOCUS, FAST): Tập trung mọi nguồn lực, làm thật nhanh mọi thứ để đạt dẫn đầu. 3M ( MURI, MUDA, MUTA): Luôn tìm giải pháp bất hợp lý, lãng phí, không thống nhất. 4C kết hợp với 4P: Customer Solutions (giải pháp cho khách hàng) gắn với Product Customer Cost (chi phí của khách hàng) gắn với Price Convenience (thuận tiện) gắn với Place Communication (giao tiếp) gắn với Promotion 5S: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shitsuke (Sẵn sàng) Seiri: Sàng lọc những thứ không cần thiết. Seiton: Sắp xếp mọi việc theo thứ tự ưu tiên. Seiso: Vệ sinh tại nơi làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng. Seiketsu: Luôn duy trì 3 yếu tố trên. Shitsuke: Dạy lại cho người khác để tất cả đều sẵn sàng. 6W3H: SMART target (Thiết lập mục tiêu thông minh): Specific: Cụ thể, dễ hiểu (What, Who, Whom, Where) Measurable: Đo lường được (How much, How many) Achievable: Vừa sức (How) Realistics: Thực tế (Why) Timebound: Có thời hạn (When)